سلام مهمان عزیز! به نظر میرسد شما در حال حاضر عضو نیست. در حال حاضر دسترسی کامل و... را ندارید. برای استفاده بهتر از سایت ثبت نام کنید ، مجانی است!


  The Arcade (59 Games)  
Highscore-Champions
Player with most highscores Player with most highscores Player with most highscores
مــهــدی
(6 Highscores)
kh_mamadi
(6 Highscores)
*...(MAH)...*
(6 Highscores)

King of the Arcade Leader of Leaderboard
مــهــدی
got 6 times
the High Score of all time
مــهــدی
with a score of 172
Newest Champions 
Sona.No.1 is the new میانبر champion! 10-28-2013
ahmadmosavi is the new بازی انفجار حباب ها champion! 09-05-2013
مــهــدی is the new سوپر کلیک champion! 01-14-2012
mostafa_63_11 is the new بازی بیلیارد champion! 04-29-2011
mat 23 is the new کوبیز champion! 04-21-2011
Latest Arcade Score 
ایسان 20 Scored -1230 points playing پاشنه کفش
Play پاشنه کفش

Information about Tournaments in the Arcade
8 Tournaments waiting for players
26 running tournaments
86 finished tournaments
Active Tournaments Enrolled in: 0
Still qualified in 0
Eliminated in 0
Disqualified in 0
Create a New Tournament

Game Information
قطره ها  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
قطره ها
best Score of all Time
*...(MAH)...*
with a score of 36
actual Highscore Champion
*...(MAH)...*
with a score of 36
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 5864
Time Played: 12 14:30:22
Game-Rating
Rating: Not rated yet
میمون نارگیلی 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
میمون نارگیلی
best Score of all Time
selen
with a score of 25
actual Highscore Champion
selen
with a score of 25
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 8969
Time Played: 5 03:22:53
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
میانبر 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
میانبر
best Score of all Time
Sona.No.1
with a score of 27840
actual Highscore Champion
Sona.No.1
with a score of 27840
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 6018
Time Played: 6 17:18:03
Game-Rating
Rating: 3 Votes3 Votes3 Votes3 Votes3 Votes
مامور نجات  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
مامور نجات
best Score of all Time
مــهــدی
with a score of 10198
actual Highscore Champion
مــهــدی
with a score of 10198
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2569
Time Played: 1 06:44:12
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
مار بازی 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
مار بازی
best Score of all Time
r.vet13
with a score of 3716
actual Highscore Champion
r.vet13
with a score of 3716
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 11547
Time Played: 8 11:43:17
Game-Rating
Rating: 4 Votes4 Votes4 Votes4 Votes4 Votes
مار بازی 2 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
مار بازی 2
best Score of all Time
ahmad1069
with a score of 78650
actual Highscore Champion
ahmad1069
with a score of 78650
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2594
Time Played: 4 04:19:14
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
ماشین های دیوانه 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
ماشین های دیوانه
best Score of all Time
*...(MAH)...*
with a score of 47500
actual Highscore Champion
*...(MAH)...*
with a score of 47500
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2780
Time Played: 1 10:41:00
Game-Rating
Rating: Not rated yet
مرد یخی 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
مرد یخی
best Score of all Time
reza7282
with a score of 58800
actual Highscore Champion
reza7282
with a score of 58800
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 6352
Time Played: 2 21:47:44
Game-Rating
Rating: Not rated yet
مرد ریش قرمز 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
مرد ریش قرمز
best Score of all Time
مــهــدی
with a score of 32320
actual Highscore Champion
مــهــدی
with a score of 32320
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 4889
Time Played: 4 16:55:29
Game-Rating
Rating: Not rated yet
نابودگر دوربین 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
نابودگر دوربین
best Score of all Time
Amin_
with a score of 710
actual Highscore Champion
Amin_
with a score of 710
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 4148
Time Played: 1 02:41:20
Game-Rating
Rating: 2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes
وارونه  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
وارونه
best Score of all Time
kh_mamadi
with a score of 419900
actual Highscore Champion
kh_mamadi
with a score of 419900
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2062
Time Played: 6 19:13:59
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
کم شده در جنگل 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
کم شده در جنگل
best Score of all Time
saman68
with a score of 32473
actual Highscore Champion
saman68
with a score of 32473
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2422
Time Played: 2 19:32:11
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
کماندار 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
کماندار
best Score of all Time
zebel khan
with a score of 5669
actual Highscore Champion
zebel khan
with a score of 5669
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 6535
Time Played: 5 10:00:26
Game-Rating
Rating: 6 Votes6 Votes6 Votes6 Votes6 Votes
کنترل ترافیک 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
کنترل ترافیک
best Score of all Time
ahmad1069
with a score of 160
actual Highscore Champion
ahmad1069
with a score of 160
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1885
Time Played: 1 04:58:11
Game-Rating
Rating: Not rated yet
کوبیز 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
کوبیز
best Score of all Time
mat 23
with a score of 256849
actual Highscore Champion
mhmmat
with a score of 256849
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 4419
Time Played: 9 19:32:51
Game-Rating
Rating: 2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes
پارک ماشین  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
پارک ماشین
best Score of all Time
sina_bhh
with a score of 705
actual Highscore Champion
sina_bhh
with a score of 705
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 3500
Time Played: 3 14:17:52
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
پارکینگ اختصاصی  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
پارکینگ اختصاصی
best Score of all Time
- no score -
 
actual Highscore Champion
- no score -
 
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 3526
Time Played: 4 02:11:29
Game-Rating
Rating: 4 Votes4 Votes4 Votes4 Votes4 Votes
پاشنه کفش 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
پاشنه کفش
best Score of all Time
2830
with a score of 51050
actual Highscore Champion
2830
with a score of 51050
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 11372
Time Played: 9 01:51:57
Game-Rating
Rating: 6 Votes6 Votes6 Votes6 Votes6 Votes
پشه های مزاحم 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
پشه های مزاحم
best Score of all Time
ShAShA
with a score of 2
actual Highscore Champion
Shahin.ShaSha
with a score of 2
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 7077
Time Played: 3 15:17:12
Game-Rating
Rating: 10 Votes10 Votes10 Votes10 Votes10 Votes
آدم کش 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
آدم کش
best Score of all Time
maks
with a score of 15515
actual Highscore Champion
maks
with a score of 15515
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 7493
Time Played: 3 21:22:10
Game-Rating
Rating: 3 Votes3 Votes3 Votes3 Votes3 Votes
اشغالگران فضایی 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
اشغالگران فضایی
best Score of all Time
sunset
with a score of 91100
actual Highscore Champion
sunset
with a score of 91100
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1155
Time Played: 20:38:16
Game-Rating
Rating: Not rated yet
بیلیارد کوچولو 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بیلیارد کوچولو
best Score of all Time
- no score -
 
actual Highscore Champion
- no score -
 
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2047
Time Played: 1 07:27:05
Game-Rating
Rating: 2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes
بالون ها  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بالون ها
best Score of all Time
kh_mamadi
with a score of 596430
actual Highscore Champion
kh_mamadi
with a score of 596430
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 8237
Time Played: 22 11:55:15
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
بازی فکری مرد فضایی 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی فکری مرد فضایی
best Score of all Time
pif
with a score of 30301200
actual Highscore Champion
pif
with a score of 30301200
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 3234
Time Played: 2 09:23:33
Game-Rating
Rating: Not rated yet
بازی فکری چرخش 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی فکری چرخش
best Score of all Time
*...(MAH)...*
with a score of 6927
actual Highscore Champion
*...(MAH)...*
with a score of 6927
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2770
Time Played: 1 20:24:25
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
بازی فکری هکساگون 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی فکری هکساگون
best Score of all Time
sina_bhh
with a score of 58
actual Highscore Champion
sina_bhh
with a score of 58
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2826
Time Played: 3 19:20:47
Game-Rating
Rating: 2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes
بازی هسته اتم 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی هسته اتم
best Score of all Time
مــهــدی
with a score of 1053
actual Highscore Champion
مــهــدی
with a score of 1053
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1158
Time Played: 03:37:00
Game-Rating
Rating: Not rated yet
بازی پینگ پونگ 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی پینگ پونگ
best Score of all Time
ShAShA
with a score of 63440
actual Highscore Champion
Shahin.ShaSha
with a score of 63440
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1534
Time Played: 1 02:09:10
Game-Rating
Rating: Not rated yet
بازی انفجار حباب ها  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی انفجار حباب ها
best Score of all Time
ahmadmosavi
with a score of 1122100
actual Highscore Champion
ahmadmosavi
with a score of 1122100
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 3623
Time Played: 9 04:45:35
Game-Rating
Rating: 3 Votes3 Votes3 Votes3 Votes3 Votes
بازی بلوک 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی بلوک
best Score of all Time
bahare
with a score of 184761
actual Highscore Champion
bahare
with a score of 184761
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 10379
Time Played: 17 21:36:19
Game-Rating
Rating: 11 Votes11 Votes11 Votes11 Votes11 Votes
بازی بیلیارد 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی بیلیارد
best Score of all Time
mostafa_63_11
with a score of 55030
actual Highscore Champion
mostafa_63_11
with a score of 55030
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 9438
Time Played: 19 05:01:13
Game-Rating
Rating: 3 Votes3 Votes3 Votes3 Votes3 Votes
بازی با عددها 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی با عددها
best Score of all Time
bahare
with a score of 70761
actual Highscore Champion
bahare
with a score of 70761
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1553
Time Played: 3 17:12:29
Game-Rating
Rating: Not rated yet
بازی توپ ها 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی توپ ها
best Score of all Time
almas.com
with a score of 25680
actual Highscore Champion
almas.com
with a score of 25680
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2945
Time Played: 6 02:19:35
Game-Rating
Rating: Not rated yet
بازی جذاب توپ ها 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی جذاب توپ ها
best Score of all Time
kh_mamadi
with a score of 5998
actual Highscore Champion
kh_mamadi
with a score of 5998
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1742
Time Played: 4 18:51:28
Game-Rating
Rating: Not rated yet
بازی حیوانات  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی حیوانات
best Score of all Time
kh_mamadi
with a score of 468
actual Highscore Champion
kh_mamadi
with a score of 468
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2940
Time Played: 2 13:12:15
Game-Rating
Rating: 2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes
بازی دی دو  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی دی دو
best Score of all Time
arta79
with a score of 13310
actual Highscore Champion
arta79
with a score of 13310
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 9516
Time Played: 20 02:59:10
Game-Rating
Rating: 2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes
بازی دیوانه  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی دیوانه
best Score of all Time
saaamiraaa
with a score of 6245
actual Highscore Champion
saaamiraaa
with a score of 6245
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 3825
Time Played: 2 02:55:10
Game-Rating
Rating: 2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes
بازی دارت 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی دارت
best Score of all Time
Akbar kheiry
with a score of 59
actual Highscore Champion
Akbar kheiry
with a score of 59
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 16816
Time Played: 3 45:20
Game-Rating
Rating: 3 Votes3 Votes3 Votes3 Votes3 Votes
بازی شیمون 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی شیمون
best Score of all Time
مــهــدی
with a score of 67
actual Highscore Champion
مــهــدی
with a score of 67
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1479
Time Played: 17:36:13
Game-Rating
Rating: 2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes
بازی شرطت بندی رویال 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
بازی شرطت بندی رویال
best Score of all Time
phoenixXIII
with a score of 1311410
actual Highscore Champion
gryphon1372
with a score of 1311410
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2387
Time Played: 3 03:10:17
Game-Rating
Rating: Not rated yet
تفنگدار در شهر 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
تفنگدار در شهر
best Score of all Time
esrafil
with a score of 606255
actual Highscore Champion
esrafil
with a score of 606255
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2711
Time Played: 2 23:40:18
Game-Rating
Rating: Not rated yet
تله موش 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
تله موش
best Score of all Time
*...(MAH)...*
with a score of 532
actual Highscore Champion
*...(MAH)...*
with a score of 532
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1795
Time Played: 1 15:58:28
Game-Rating
Rating: Not rated yet
تعادل با بالون 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
تعادل با بالون
best Score of all Time
kh_mamadi
with a score of 734140
actual Highscore Champion
kh_mamadi
with a score of 734140
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 3964
Time Played: 2 05:42:03
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
جنگ ستارگان 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
جنگ ستارگان
best Score of all Time
phoenixXIII
with a score of 500205
actual Highscore Champion
gryphon1372
with a score of 500205
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1286
Time Played: 11:13:06
Game-Rating
Rating: Not rated yet
جایه بزرگ  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
جایه بزرگ
best Score of all Time
hosna2
with a score of 8901
actual Highscore Champion
hosna2
with a score of 8901
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 13556
Time Played: 29 22:56:08
Game-Rating
Rating: 6 Votes6 Votes6 Votes6 Votes6 Votes
خونه سازی 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
خونه سازی
best Score of all Time
niiiiiil
with a score of 230682
actual Highscore Champion
niiiiiil
with a score of 230682
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2463
Time Played: 6 16:33:05
Game-Rating
Rating: Not rated yet
خرس ماجراجو 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
خرس ماجراجو
best Score of all Time
mat 23
with a score of 56780
actual Highscore Champion
mhmmat
with a score of 56780
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 5831
Time Played: 11 23:59:47
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
راننده آدم کش  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
راننده آدم کش
best Score of all Time
*...(MAH)...*
with a score of 27035
actual Highscore Champion
*...(MAH)...*
with a score of 27035
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1870
Time Played: 1 03:08:07
Game-Rating
Rating: Not rated yet
زنگ اعصاب 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
زنگ اعصاب
best Score of all Time
ShAShA
with a score of 4000
actual Highscore Champion
ShAShA
with a score of 4000
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1187
Time Played: 07:43:41
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
سفینه فضایی 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
سفینه فضایی
best Score of all Time
مــهــدی
with a score of 6400
actual Highscore Champion
مــهــدی
with a score of 6400
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1430
Time Played: 19:03:44
Game-Rating
Rating: 2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes
سقوط پایین 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
سقوط پایین
best Score of all Time
*...(MAH)...*
with a score of 2227220
actual Highscore Champion
*...(MAH)...*
with a score of 2227220
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 3307
Time Played: 5 02:40:42
Game-Rating
Rating: Not rated yet
سوپر کلیک 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
سوپر کلیک
best Score of all Time
مــهــدی
with a score of 2012
actual Highscore Champion
مــهــدی
with a score of 2012
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2400
Time Played: 10:26:24
Game-Rating
Rating: 2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes2 Votes
سوسک مزاحم 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
سوسک مزاحم
best Score of all Time
r.vet13
with a score of 1230
actual Highscore Champion
r.vet13
with a score of 1230
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1366
Time Played: 05:01:26
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
سیاره های فضایی 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
سیاره های فضایی
best Score of all Time
soilman
with a score of 44590
actual Highscore Champion
soilman
with a score of 44590
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1240
Time Played: 10:15:32
Game-Rating
Rating: Not rated yet
شلیک مترسک 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
شلیک مترسک
best Score of all Time
reza7282
with a score of 33588
actual Highscore Champion
reza7282
with a score of 33588
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1636
Time Played: 1 07:41:29
Game-Rating
Rating: Not rated yet
شلیک آدم فضایی 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
شلیک آدم فضایی
best Score of all Time
reza7282
with a score of 84440
actual Highscore Champion
reza7282
with a score of 84440
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2448
Time Played: 1 03:25:53
Game-Rating
Rating: Not rated yet
شلیک بالون ها  
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
شلیک بالون ها
best Score of all Time
kh_mamadi
with a score of 1922740
actual Highscore Champion
kh_mamadi
with a score of 1922740
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 22466
Time Played: 125 12:14:56
Game-Rating
Rating: 9 Votes9 Votes9 Votes9 Votes9 Votes
شهر شلوغ 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
شهر شلوغ
best Score of all Time
fuse
with a score of 12797
actual Highscore Champion
fuse
with a score of 12797
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1608
Time Played: 11:25:56
Game-Rating
Rating: Not rated yet
غنیمت جنگی 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
غنیمت جنگی
best Score of all Time
mat 23
with a score of 6565
actual Highscore Champion
mhmmat
with a score of 6565
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 7953
Time Played: 11 04:27:06
Game-Rating
Rating: 4 Votes4 Votes4 Votes4 Votes4 Votes

ibProArcade v2.7.0+
Extended vBulletin-Version © MrZeropage (www.vbulletin.org)

Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
Live threads provided by AJAX Threads v1.1.1 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
اکنون ساعت 12:03 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.